کلامی از امیرالمؤمنین
به نيروى تقوا از خواب بيدار شويد و روزتان را با آن سپرى سازيد، و شعار دل خود گردانيد. گناهانتان را با آب تقوا بشوييد و بيماريهايتان را درمان كنيد و با آن مرگ را به پيشباز رويد. از آنان كه تقوا را ضايع گذاشته اند عبرت گيريد و مبادا كه خود سبب عبرت كسانى شويد كه در فرمان تقوا هستند. هان ، در نگهداشت تقوا بكوشيد تا تقوا نيز شما را نگه دارد. از دنيا دورى گزينيد و شيفته و مشتاق آخرت باشيد. كسى را كه تقوا برافراشته ، پست مسازيد و آن را كه دنيا برافراشته ، بر ميفرازيد. چشم طمع به برق و باران دنيا مدوزيد و به سخن آن گوش ‍ مسپاريد. آنكه شما را به دنيا فرا مى خواند، پاسخش مدهيد.از پرتو دنيا روشنى مخواهيد و فريب نعمتهاى گرانبهايش را مخوريد كه برقش بى باران است ، سخنش دروغ است ، ثروتهايش دستخوش غارت است و نفايس ‍ آن ربوده شده .

در مورد ارتباط زنده ها با اموات

پاسخ – در ذیل این بحث ما مطرح می کنیم که ما در خواب می توانیم اموات را ببینیم یا ارواح را احضار بکنیم . در مقدمه ی اول باید گفت که بعد از مرگ زندگی در عالم برزخ به شکل متکامل تری ادامه دارد و این طور نیست که انسانها بعد از مرگ هیچ و پوچ بشوند . در قرآن بیست آیه وجود دارد که اشاره به حیات برزخی دارد . در سوره ی مومنون آیه 100 خدا می فرماید : (یک عده وقتی چشمشان به حقایق بعد از مرگ آگاه می شوند و حقایقی را می بینند ، اظهار ندامت می کنند و تقاضای برگشت می کنند . ) خدایا ما را برگردان شاید یک عمل صالحی از دست ما بربیاید که انجام بدهم .خدا می فرماید که این امکان ندارد و این باز حرف است . بعد از این تا قیامت برزخ است . در این آیه خدا از یک درخواست و گفتگو صحبت می کند . پس این اشاره به حیات برزخی است . در سوره مومن آیه 45 خدا می فرماید : از فرعونیانی که غرق شدند دچار عذاب بدی شدند . فرعونیان را به آتش عرصه می کردند و آنها جایگاه خودشان را در جهنم می دیدند . این عذاب بد فرعونیان این بود . وقتی قیامت برپا می شود آنها را وارد آتش می کند . مرحله ی اول عرضه بر آتش است که عذاب خفیف تر است و همان عالم برزخ است ولی مرحله ی دوم وارد شدن به آتش است که قیامت است و عذاب شدیدتر است . در برزخ صبح و شب آنها را بر آتش عرضه می کنند و امام صادق (ع) فرمودند که این صبح و شب برای عالم برزخ است . در قیامت خورشید و ماه و فلک از بین می رود. این دو آیه حیات برزخی را اثبات می کند. روایات بی شماری وجود دارد که نشان می دهد اموات بعد از مرگ زندگی دارند . عالم برزخ جلوه ای از بهشت و جهنم قیامتی برقرار است . امیرالمومنین در نامه ای که به محمد بن ابوبکر نوشتند : بعد از مرگ برای کسی که خدا او را نیامرزیده است سخت تر از جان دادن است . از فشار تنگی و تاریکی قبر بترسید ، قبر هر روز یک پیام و ندا دارد. من خانه ی تنهایی ، خاک و وحشت هستم ، من جایی هستم که حشرات و حیوانات موذی در آنجا هستند . قبر یا باغی از باغهای بهشت است یا حفره ای از جهنم است.